Wie zijn wij

Stichting SurAnt is een vrijwilligersorganisatie met drie hoofddoelstellingen. Preventie van criminaliteit, ondersteuning en hulp tijdens detentie en nazorg na detentie. Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan gedetineerde burgers in diverse penitentiaire inrichtingen en blijven dit aanbieden bij terugkeer in de samenleving. Wij richten ons op de re-integratie c.q. resocialisatie van onze doelgroep in een vrijwillig kader, in de ruimste zin van het woord.

Wij zijn overtuigd van de eigen kracht van de deelnemers en van het terugdringen van recidive. Burgerparticipatie, wederzijdse kennisoverdracht en vergroting van de sociale cohesie, zijn hierbij van essentieel belang.